کــارآفــریــنــان بــرتــر

نیکوکار، یک شب به لبخند مهمانت می‌کند؛ کارآفرین، یک عمر...

بهرام سبحانی

مديرعامل فولاد مباركه

جوادی

سید حمید احمدزادگان

مدیرعامل شرکت آسیا پرداز

احمدی

کارآفرینی نوعی عبادت و ارزش آفرینی است (مقام معظم رهبری)