در جديدترين شماره خبرنامه فولاد مباركه اصفهان به تاريخ شنبه 9 بهمن ماه 1395 مي‌خوانيم : 

- فولادمباركه شركت برتر در گروه فلزات اساسي

- دكتر سبحاني مديرعامل فولادمباركه از مزيت ها و چالش هاي توليد فولاد در ايران مي‌گويد

- فولادمباركه اصفهان شركت برتر در رشد شاخص بهره‌وري كل عوامل توليد

و ....