مطالعه آزمایشگاهی رفتار شکست برش قالبی صفحات اتصال فولادی با اتصال پیچی دارای عملکرد اصطکاکی


یحیی زینالی۱، مجتبی جعفری صمیمی ۲، علی مزروعی۳، جعفر عسگری مارنانی۳ ، محمد صادق روحانی منش۳
۱- دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی 
۲- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ، Jaafari.Mojtaba@gmail.com
۳۳- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
 
چکیده:   (۳۸۴ مشاهده)

در این تحقیق اثرات نیروی پیش تنیدگی اتصال‌های پیچی با عملکرد اصطکاکی در صفحات اتصال اعضای کششی فولادی مورد مطالعه آزمایشگاهی قرار گرفته است. برای این منظور شش گروه نمونه دوتایی از دو نوع مصالح فولادی انتخاب و آزمایش گردید. به منظور مقایسه رفتار اتصالات پیچی در حالات اتکایی و اصطکاکی ، در سه گروه از نمونه‌ها، صفحات اتصال با پیچ‌های دارای عملکرد اتکایی و در مابقی آنها با اتصال دارای عملکرد اصطکاکی آزمایش انجام شده است. در این تحقیق، تاثیر تعداد ردیف پیچ‌های اتصال و مشخصات مکانیکی مصالح به عنوان متغیرهای آزمایش، در هر دو نوع عملکرد اتصال اصطکاکی و اتکایی، مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج آزمایشگاهی نشان داد که نه تنها رفتار نمونه‌ها برای اتصال‌های دارای عملکرد اصطکاکی، نسبت به اتصال‌های دارای عملکرد اتکایی، می تواند متفاوت باشد، بلکه نیروی پیش تنیدگی اتصال‌های اصطکاکی می‌تواند موجب افزایش سختی در محدوده تغیر شکل‌های کوچک شود. همچنین استفاده از اتصال‌های اصطکاکی، میتواند استحکام نهایی سطوح کششی و برشی حوزه برش قالبی را افزایش داده و در نتیجه استحکام نهایی گسیختگی برش قالبی افزایش یابد.

 
واژه‌های کلیدی: گسیختگی برش قالبی، اتصال‌های پیچی، اتصال‌های اصطکاکی، سازه های فولادی، مطالعه آزمایشگاهی
 
     

نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تصالات (پيچ . مهره و جوش) 
منبع : سايت نشريه سازه و فولاد