نمایشگاه خودرو تهران برشی از اقتصاد ایران است. شرکت های دولتی با تکیه بر حمایتهای دولتی خودنمایی میکردند و بخش خصوصی بدنبال تکه نانی از این بازار برای خود بود.

http://www.khodroname.com/