محصول

کشور / منطقه

ارز- نحوه تحویل

قیمت

تغییر روزانه%

ورق گرم

چین

دلار هر تن/ فوب

546

0

میلگرد

چین

دلار هر تن/ فوب

510

0

ورق گرم

اروپا

یورو هر تن / درب کارخانه

538.5

0

ورق گرم

اروپا

یورو هر تن / سی آی اف

517.5

0.49

ورق تخت

اروپا

یورو هر تن / درب کارخانه

574

0

ورق تخت

اروپا

یورو هر تن / سی آی اف

550

0.92

ورق سرد

اروپا

یورو هر تن / درب کارخانه

620.5

0.24

ورق سرد

اروپا

یورو هر تن / سی آی اف

577.50

0.43

میلگرد

ترکیه

دلار هر تن / فوب

517.5

0

ورق گرم

سی آی اس

دلار هر تن/ فوب

522.5

0

ورق سرد

سی آی اس

دلار هر تن/ فوب

572.5

0

بیلت

سی آی اس

دلار هر تن/ فوب

455

0

ورق گرم

امریکا

دلار هر شورت تن/ درب کارخانه

626.75

0.93

ورق گرم

امریکا

دلار هر شورت تن/ سی آی اف

555

0

ورق تخت

امریکا

دلار هر شورت تن/ درب کارخانه

614.75

0.37

ورق تخت

امریکا

دلار هر شورت تن/ سی آی اف

590

0

ورق سرد

امریکا

دلار هر شورت تن/ درب کارخانه

786

0.10

ورق سرد

امریکا

دلار هر شورت تن/ سی آی اف

700

0

میلگرد

امریکا

دلار هر شورت تن/ درب کارخانه

560

0

میلگرد

امریکا

دلار هر شورت تن/ سی آی اف

528.50

0