صادرات- فوب چین- دلار /هر تن

محصول

قیمت

تغییر – روزانه

تغییر – هفتگی

تغییر – ماهانه

بیلت

525

7.5+

7.5+

18+

میلگرد

540

11.5+

11.5+

11+

مفتول

562

4.5+

4.5+

3-

ورق گرم

555

7+

7+

15-

ورق سرد

585

0

0

20-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واردات- سی ان اف چین- دلار /هر تن

محصول

قیمت

تغییر – روزانه

تغییر – هفتگی

تغییر – ماهانه

سنگ آهن- فاین 62 درصد

64

1+

1+

1+

گندله

123

0

0

4+

زغال سنگ

194.25

4.5+

4.5+

0